Algemene voorwaarden:

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
Mozadiek: de eenmanszaak Mozadiek, gevestigd en kantoorhoudende te (2012 KN) Haarlem aan Zuider Emmakade 61rd;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Mozadiek;
Dienst: de dienst die door Mozadiek wordt verricht;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
Opdrachtgever: jij, de opdrachtgever en wederpartij van Mozadiek bij de Overeenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Mozadiek en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
Partij(en): Mozadiek en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Mozadiek en Opdrachtgever.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
4. Mozadiek is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Offertes en aanbiedingen van Mozadiek zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Mozadiek een opdracht verstrekt, is Mozadiek pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Mozadiek niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. De Dienst
1. Mozadiek verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
2. Mozadiek zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Mozadiek het recht om bepaalde werkzaamheden te doen bijstaan door derden, ter beoordeling van Mozadiek. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
4. Mozadiek is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Mozadiek alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Mozadiek nodig heeft om de Diensten te verrichten. Mozadiek mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Mozadiek is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst
1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
2. Het is Mozadiek toegestaan een Overeenkomst te allen tijde, met onmiddelijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening van de door Mozadiek verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
3. Mozadiek mag de Overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen, door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Mozadiek in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Mozadiek zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Mozadiek vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling
1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Mozadiek hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
4. Mozadiek is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Mozadiek zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Mozadiek een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
5. Mozadiek is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden
1. Bij annulering door Opdrachtgever van geplande behandeling binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit zal Mozadiek 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.
2. Bij annulering door Opdrachtgever van gereserveerde trainingen tot 2 maanden voor aanvang van de betreffende activiteit zal Mozadiek 50% van de kosten van de geannuleerde training c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.
3. Bij annulering door Opdrachtgever van gereserveerde trainingen binnen 2 maanden voor aanvang van de betreffende activiteit zal Mozadiek 100% van de kosten van de geannuleerde training c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
4. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Mozadiek in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Mozadiek een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
5. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Mozadiek berusten, blijven bij Mozadiek.
6. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Mozadiek.
7. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 10. Overmacht
Indien Mozadiek door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Mozadiek is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Mozadiek toe te rekenen tekortkoming, et dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Mozadiek verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 12. Varia
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Mozadiek aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mozadiek gevestigd is. 

Artikel 13. Afspraken behandeling
De behandeling is een gezamenlijk process dat alleen success kan hebben als beide partijen zich ten volle op een positieve manier inzetten. De behandeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de Opdrachtgever en Mozadiek vrij om de behandeling op elk gewenst moment te beëindigen. Het is de Opdrachtgever bekend wat de kosten voor de behandeling zijn. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling niet. Informeer jezelf vooraf over de mogelijkheden. Bij beëindiging van de behandeling blijven de geheimhouding en de betalingsverplichting van kracht.

 Vastgelegd te Haarlem, versie 1 juli 2020